Bonus til privat arbejdsgiver

Op til kr. 40.000,00 i bonus til private arbejdsgivere, der ansætter elever i EGU-praktik.

Som privat arbejdsgiver har du ret til bonus hvis du ansætter en EGU-elev i praktik. Ved privat arbejdsgiver forstås virksomheder, organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignede, hvis udgifter er dækket med mindre end 50% offentlig tilskud.

Ordningen er gældende for alle praktikaftaler som er indgået efter 1. juli 2016. Bonusordningen slutter 30. juni 2019.

En arbejdsgivers bonusbeløb udgør kr. 68,00 pr praktikdag i praktikperioden opgjort som kalenderdage i praktikperioden.  2 uger er således 14 praktikdage.

Aftalen skal være påbegyndt senest tre måneder efter, at den er indgået.

Evt. skoleperiode i praktikperioden medregnes ikke som praktikdage. 

Bonus udbetales automatisk til virksomhedens NemKonto efter gennemført praktikperiode. Oplysning om udbetaling sker til virksomhedens e-boks.


Hvis praktikaftalen afbrydes før tid udbetales der bonus til virksomheden såfremt afbrydelsen tidligst er sket efter fire ugers praktik og at afbrydelsen er begrundet i, at eleven skal begynde på en anden kompetencegivende uddannelse.
Bonus for en afbrudt praktikperiode udbetales hvis arbejdsgiveren godtgør eller på tro og love erklærer, at afbrydelsen er sket af årsager, som ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold.
Såfremt praktikperioden afbrydes af virksomheden før udløb, bortfalder retten til bonus. 

Hvis du som arbejdsgiver har spørgsmål til bonusordningen eller hvordan du søger bonusordningen, kan du kontakte en EGU-vejleder her.

Der tages forbehold ændringer.

Se hele bekendtgørelsen om udbetaling til private arbejdsgivere, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse her.